Pravidla

Účelem těchto pravidel je úplná úprava pravidel Soutěže “Stíháte tempo českého jazyka?” o family boxy ve třech různých variantách probíhající na webu pilot-acroball.cz (dále jen „soutěž“).

 • Pořadatel soutěže
  • Pořadatelem soutěže je společnost Václav Čížek s.r.o. se sídlem Do Čertous 2620/11, 193 21 Praha 20 Horní Počernice, IČ: 03440478, DIČ: CZ03440478 (dále jen „pořadatel“).
 • Zprostředkovatel soutěže
  • Zprostředkovatelem soutěže je společnost Fragile media s.r.o. se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČ: 28212797, DIČ: CZ28212797 (dále jen „zprostředkovatel“).
  • Zprostředkovatel je provozovatelem webu pilot-acroball.cz (dále jen „web“).
 • Místo a doba konání soutěže
  • Soutěž probíhá v České republice v době ode dne 11. 2. 2019 do dne 22. 3. 2019 (včetně).
 • Účastníci soutěže
  • Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let anebo fyzická osoba mladší 15 let, jež bude v případě výhry v zastoupení zákonného zástupce, s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky. (dále jen „soutěžící“).
  • Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k pořadateli či zprostředkovateli a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se předá nově vylosovanému.
  • Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.
  • Účast v soutěži je dobrovolná.
 • Mechanismus soutěže
  • Do soutěže se může zapojit každý, kdo na webu pilot-acroball.cz absolvuje celý kvíz a po jeho dokončení zanechá svoji e-mailovou adresu. Celkem je možné absolvovat tři druhy kvízů. Znamená to tedy, že čím více kvízů bude absolvováno, tím větší pravděpodobnost následného vylosování. Náhodné vylosování výherců proběhne 25. 3. 2019 a výhry budou ve třech variantách. Cenu za 1. místo získá celkem 10 výherců a bude jí Pilot Family Mega Box obsahující Acroball 7 ks, Super Grip-G 9 ks, G-2 07 16 ks, FriXion Ball 10 ks, FriXion Clicker 07 8 ks, Pintor 12 ks, FriXion Colors 12 ks, Spotliter 2 ks, Korektor 1 ks, Pilot pryž 2 ks, FriXion guma 2 ks, Pilot 100 4 ks, Twin Marker 3ks, Laundry Tec 1 ks. Cenou za 2. místo bude Pilot Family Super Box (obsahující Acroball 7 ks, Super Grip-G 9 ks, G-2 07 16 ks, FriXion Clicker 07 8 ks, Pilot 100 4 ks, Twin Marker 3ks, Pintor 6 ks) a získá ji 30 výherců. Cenu za 3. místo získá 50 výherců a bude jí Pilot Family Easy Box (Acroball 7 ks, G-2 07 16 ks, Pintor 6 ks).
 • Vyhodnocení soutěže a předání výhry
  • Po uplynutí doby konání soutěže zprostředkovatel zařadí do náhodného výběru všechny e-mailové adresy, které byly získány na základně uskutečnění kvízu.
  • Pořadatel a zprostředkovatel soutěže má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel a zprostředkovatel soutěže je oprávněn s okamžitou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele nebo zprostředkovatele je konečné, bez možnosti odvolání.
  • Pořadatel po skončení soutěže odmění výhrou soutěžící, kteří zcela splnili všechny podmínky soutěže. Výběr výherních e-mailů proběhne zcela náhodně. Rozdáno bude za celé soutěžní období celkem 90 výherních balíčků:
   • 10x Pilot Family Mega Box
   • 30x Pilot Family Super Box
   • 50x Pilot Family Easy Box
   • V případě, že v soutěži zúčastní méně než devadesát (90) soutěžících, propadají zbylé výhry ve prospěch zprostředkovatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším použití.
  • Nejpozději do pěti (5) dnů po skončení soutěže zprostředkovatel soutěž vyhodnotí dle pravidel této soutěže a vyhotoví seznam soutěžících, kteří obdrží výhru (dále jen „výherce“), a prostřednictvím poskytnutého e-mailu výherce o výhře obeznámí, s čímž soutěžící svojí účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas.
  • Výherce je povinen do pěti (5) dnů od vyhlášení výsledků soutěže kontaktovat zprostředkovatele a zaslat mu prostřednictvím jeho e-mailové adresy přímou zprávu, v níž mu sdělí údaje potřebné pro zaslání/předání výhry (tj. zejména jméno, příjmení a adresu). Nedílnou součástí této přímé zprávy musí být výslovný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem zaslání výhry.
  • Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě, zanikne v případě tohoto výherce nárok na výhru a bude vylosován nový výherce.
  • Nedohodne-li se zprostředkovatel s výhercem v daném případě jinak, zprostředkovatel zašle výherci výhru s využitím provozovatele poštovních služeb. Zprostředkovatel zasílá výhry pouze v rámci území České republiky. Zprostředkovatel neodpovídá za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.
  • Zprostředkovatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výhru nelze reklamovat.
  • Výhru není možné vyplatit v penězích ani v jiném plnění.
 • Zpracování osobních údajů a ochrana osobnosti
  • Soutěžící, který se stane výhercem, uděluje souhlas se zpracováním a užitím jím poskytnutých údajů, a to konkrétně: jméno, příjmení a případně i adresa bydliště (dále jen „osobní údaje„), do databáze společnosti Václav Čížek s.r.o. se sídlem Do Čertous 2620/11, 193 21 Praha 20 Horní Počernice, IČ: 03440478, DIČ: CZ03440478, jakožto správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a dále ve smyslu Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „GDPR“). Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů soutěžící poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry, jakožto i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu tří (3) let. Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.
  • Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Avšak v případě, že výherce pořadateli osobní údaje potřebné pro zaslání výhry neposkytne, nemůže mu být výhra zaslána.
  • Výherce souhlas s poskytnutím osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným pořadateli. Po dobu, na kterou je tento souhlas udělen, má výherce právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů a právo žádat pořadatele o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výherce je oprávněn požadovat informaci, jaké osobní údaje o něm pořadatel zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Výherce může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoli bezplatně odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce (pořadatele) nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.
  • Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení výherce prostřednictvím elektronických i tištěných médiích, a to po dobu konání soutěže a tří (3) let od jejího skončení.
 • Společná ustanovení
  • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem nebo zprostředkovatelem ze soutěže vyloučen.
  • Pořadatel či zprostředkovatel je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže.
  • Důvodem pro vyloučení soutěžícího ze soutěže je zejména duplicita e-mailových adres či zrušení e-mailové adresy atp. V této souvislosti si pořadatel a zprostředkovatel vyhrazuje právo jakékoli kontroly jednotlivých soutěžních registrací či soutěžních přihlášení, a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační včetně namátkových kontrol e-mailových adres jednotlivých soutěžících ve vztahu k jejich uživatelům.
  • Pořadatel a zprostředkovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, upravit, doplnit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči pořadateli či zprostředkovateli soutěže.
  • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.
  • Pořadatel či zprostředkovatel nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek anebo s přenosem dat.
  • V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

V Praze dne 11. února 2019.

Výhry

Ráj pro milovníky pohodlného psaní a kreativního tvoření!
V boxu najdete:

Pilot Acroball
Pilot Super Grip-G
Pilot G-2
FriXion Ball
FriXion Clicker
FriXion Colors
Pintor
Spotliter
Korektor
Pilot pryž
FriXion guma
Pilot 100
Twin Marker
Laundry Tec

Chci je poznat

Výběr toho nejlepšího pro
vyšperkované poznámky
i barevné nápady.
V boxu najdete:

Acroball
Super Grip-G
G-2
FriXion Clicker
Pilot 100
Twin Marker
Pintor

Chci je poznat

Vše pro snadné psaní
a pomocníci, co stihnou vaše tempo. V boxu najdete:

Acroball
G-2
Pintor

Chci je poznat